ALGEMENE VOORWAARDEN SACRED SOUL LIVING / MARJOLIJN ONSMAN

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Sacred Soul Living      

 

Deze Algemene Voorwaarden regelen de samenwerking met Marjolijn Onsman, handel drijvend onder de benaming ‘Sacred Soul Living’, gevestigd aan Oude Touwfabriek 5 3421 XZ Oudewater, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73915211, 

E-mail: mar@sacredsoulliving.nl (hierna genoemd ‘Sacred Soul Living’).

 

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Sacred Soul Living en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke en mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan. 

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Algemene voorwaarden van Marjolijn Onsman & Sacred Soul living, hierna te noemen Sacred Soul living, gevestigd in Oudewater.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, aangegaan door Sacred Soul Living met de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 2 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Sacred Soul Living: die coaching, training, programma’s, retreats, cursussen, 1:1 begeleiding,  energetische healing of andere diensten en producten aanbiedt.
 2. Klant: diegene die een coaching, training, programma’s, retreats, cursus, 1:1 begeleiding, energetische healing volgt of andere diensten en producten afneemt.
 3. Coaching, training, programma, cursus, retreats, 1:1 begeleiding, energetische healing of andere diensten en producten: de door Sacred Soul Living aangeboden items waar de Klant zich voor heeft aangemeld/ingeschreven/afgenomen, off- en/of online
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sacred Soul Living en de Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sacred Soul Living aangeboden diensten en producten, alle door Sacred Soul Living gesloten overeenkomsten en op alle overeenkomsten die het gevolg kunnen zijn, zoals een coaching, training, programma of cursus (in persoon of online – hierna ‘de diensten’), materiaal, digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’), wanneer deze wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant).

 

 

 1. Door aanmelding en/of bij het bestellen van een dienst of product via de webshop of direct aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en stemt daarmee met de toepasselijkheid van deze voorwaarden in met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Alle andere Algemene Voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Sacred Soul Living.
 2. Sacred Soul Living behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de Algemene Voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 
 3. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 4. De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Sacred Soul Living draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

 1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Sacred Soul Living.
 2. De overeenkomst tussen Sacred Soul Living en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door mondelinge aanmelding en/of de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Sacred Soul Living. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 
 3. Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Sacred Soul Living blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 
 4. Bestellingen zijn niet bindend voor Sacred Soul Living zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.
 5. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Na betaling ontvangt de Klant een factuur. 
 6. Sacred Soul Living hanteert verzendings- of leveringskosten ten laste van de Klant.

 

Artikel 5 – Prijzen / Facturatie

 1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van Sacred Soul Living is altijd de wettelijke BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld op de website. 
 2. Sacred Soul Living behoudt zich het recht voor op prijswijzigingen. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes. Prijswijzigingen in het membership zullen 2 maanden van tevoren aangekondigd worden. Klant kan per maand het abonnement opzeggen.
 3. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn van 7 dagen, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Sacred Soul Living gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding, het programma, de 1:1 begeleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Sacred Soul Living te voldoen, behoudt Sacred Soul Living zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden voldaan (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen.
 4. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Sacred Soul Living expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.
 5. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Sacred Soul Living te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Sacred Soul Living in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Sacred Soul Living over te dragen.

 

Artikel 6 – Betaling & online betaling

 

 1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Sacred Soul Living biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de (online) bestellingen (elektronisch) te betalen via facturatie en overboeking of het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van gebruikte betalingsprovider.
 2. Betaling zal geschieden binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum door bijschrijving op de opgegeven rekening van Sacred Soul Living. Bezwaar tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Elektronische betaling geschiedt direct. 
 3. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Sacred Soul Living verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn.
 4. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.
 5. Sacred Soul Living aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

 

 1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Sacred Soul Living krachtens deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Sacred Soul Living beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
 2. Sacred Soul Living is nimmer aansprakelijk voor directe of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Sacred Soul Living.
 3. De totale aansprakelijkheid uit hoofde van de dienstverlening door Sacred Soul Living is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag ter zake van de dienstverlening. In geval van maandelijkse betalingen is het bedrag in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het door Sacred Soul Living gemiddelde gefactureerde maandbedrag ter zaken van de dienstverlening gerekend over de laatste drie maanden.
 4. De Klant vrijwaart Sacred Soul Living voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de medewerkers van Sacred Soul Living.
 5. Sacred Soul Living doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Sacred Soul Living, toegang tot de site onderbroken wordt. Sacred Soul Living kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. 
 6. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. 
 7. Sacred Soul Living heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor (online) bestellingen.
 8. Sacred Soul Living is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.
 9. Tenslotte kan Sacred Soul Living niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Sacred Soul Living wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.
 10. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding
 11. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Sacred Soul Living. Sacred Soul Living heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
 12. Sacred Soul Living kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Sacred Soul Living is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

 

Artikel 8 – Annulering van bestellingen 

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, aangegaan door Sacred Soul Living met de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Indien ‘botsing van voorwaarden’ optreedt tussen deze voorwaarden en die van de Klant, prevaleren deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3. De bestelling van producten en diensten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd per e-mail. In dit laatste geval is de annulering slechts geldig wanneer Sacred Soul Living een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

4. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

5. In geval van annulering van een online product of dienst door de Klant 7 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt € 50,- plus de BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskosten in rekening gebracht.

6. Bestellingen van (online) diensten en cursussen kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen na de wettelijke herroepingstermijn.

6.1 Voor maandelijkse abonnementen (membership) geldt dat ze per maand kunnen worden opgezegd. De opzegging dient voor de laatste dag van de maand gedaan te zijn. Deze gaat dan de eerstkomende maand in. De toegang tot de inhoud van het membership komt dan in zijn geheel te vervallen per de eerste van de volgende maand.

7. Sacred Soul Living is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Klant informatie achter heeft gehouden of onjuiste informatie heeft verstrekt, op basis waarvan Sacred Soul Living, indien hij met deze informatie bekend was geweest, althans op de hoogte was geweest van de juiste informatie, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.

8. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij zodra faillissement, surséance van betaling, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen worden geliquideerd, een partij Nederland metterwoon verlaat of haar huidige activiteit staakt.

 

Artikel 9 – Bepalingen voor een consult en coaching trajecten

 1. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt waarbij gestreefd wordt de afgesproken gespreksinterval te handhaven. 
 2. Bij afzeggingen van individuele consult, advies- en coaching gesprekken door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, worden 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

Van 48 tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, evenals in gevallen van           overmacht, worden 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht. 

3. Van Klant wordt verwacht dat hij of zij bereid is zaken die aan de orde zijn te bespreken en te overdenken, de eigen grenzen te verkennen en – indien van toepassing – de ondersteunende opdracht te maken. 

De Klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eigen keuzes en daaruit voortvloeiende consequenties in zijn/haar leven en omstandigheden. Sacred Soul Living is geenszins aansprakelijk voor mogelijke consequenties voor Klant of betrokken derden die voortvloeien uit beslissingen die de Klant neemt omtrent zijn/haar leven en/of levenshouding. Sacred Soul Living geeft geen adviezen omtrent te nemen besluiten of veranderingen in iemands leven. Sacred Soul Living ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de Klant, waarbij wel een scala aan mogelijkheden kan worden besproken om het proces van inzichtvergroting en het keuzeproces van de Klant te ondersteunen.

4. Mocht Sacred Soul Living tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder het werkterrein of deskundigheid van Sacred Soul Living vallen, dan zal Sacred Soul Living de betreffende Klant daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is. 

Bij (ernstige) mentale of fysieke klachten is het raadzaam eerst met je huisarts of behandeld arts of specialist te overleggen of een coaching traject tot de mogelijkheden behoort.

 

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, die ten aanzien van de door Sacred Soul Living verleende producten en diensten kunnen worden uitgeoefend op grond van de Auteurswet, berusten bij Sacred Soul Living.

2. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Sacred Soul Living zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Alle door Sacred Soul Living geleverde, verstrekte en uitgeleende zaken/stukken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, rapporten, adviezen, tekeningen, schetsen, hand-outs, oefeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van Sacred Soul Living, en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sacred Soul Living worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant.

5. De Klant verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Sacred Soul Living. In geval van beschadigingen toegebracht door de Klant zal Sacred Soul Living deze verhalen op de Klant.

6. Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, productomschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Sacred Soul Living, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Sacred Soul Living, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. 

7. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking of ter kennis van derden hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sacred Soul Living. 

8. Sacred Soul Living verleent opdrachtgever het recht de resultaten van de dienstverlening om niet te gebruiken, welk recht niet eindigt bij beëindiging of ontbinding van een overeenkomst.

9. Sacred Soul Living behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de dienstverlening toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 11 – Verwerking persoonsgegevens

 

 1. Door een bestelling te plaatsen voor een product of dienst, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Sacred Soul Living om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. 

2. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de Premium e-mails, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de Klanten van Sacred Soul Living. Sacred Soul Living verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.sacredsoulliving.nl/privacy.

3. De verantwoordelijke voor de verwerking, Sacred Soul Living, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sacred Soul Living te sturen. 

4. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

Artikel 12 – Uitvoering, rapportage en garantie

 1. Sacred Soul Living heeft een inspanningsverplichting jegens de Klant, nooit een resultaatverplichting.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst zal de Klant Sacred Soul Living steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Sacred Soul Living is verstrekt, heeft Sacred Soul Living het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Sacred Soul Living is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 13 – Klachten

 

 1. Eventuele klachten over de door Sacred Soul Living verrichtte werkzaamheden dienen door de Klant binnen acht dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sacred Soul Living.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Sacred Soul Living en de Klant worden beheerst door het Nederlands recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Klant aanvaardt betaling per overboeking en elektronische bewijsvoering.

3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Sacred Soul Living en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Haarlem. 

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid niet toerekenbare tekortkoming / overmacht 

 1. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout van één van de partijen, en die uitvoering van een overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. Een dergelijke omstandigheid ontheft partijen van hun verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, zonder dat de andere partij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

2. Indien een der partijen gedurende een periode van meer dan twee maanden wegens overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, is de andere partij gerechtigd met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, of de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

3. De opdrachtgever dient in ieder geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen ten aanzien van de periode voor de overmacht toestand intrad. 

Artikel 16 – Geheimhouding 

 1. Partijen zullen maatregelen treffen om geheimhouding te doen verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan ieder der partijen kennis neemt in het kader van de opdracht.

2. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

 

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht 

 1. Op alle overeenkomsten van Sacred Soul Living is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van andere rechtstelsels wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Sacred Soul Living aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke rechter daartoe wettelijk bevoegd is.